Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.) przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci w wieku 3-7 lat.

Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczególne przypadki

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 9 lat.

Zadania

Na podstawie art. 13 powołanej wyżej ustawy Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie jest przedszkolem publicznym, gdyż prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, pełni funkcję wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

Podstawa programowa realizowana jest podczas zajęć wspierających rozwój dziecka, podczas zajęć kierowanych i niekierowanych, wykorzystujących każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-02-2018 - Edycja treści.

17-02-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 355